Đăng lúc 2023-07-18 03:56:13


Tập thể cán bộ Khoa dược

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 16 cán bộ

Trong đó

- Phụ trách khoa Ds.CKI: Lò Văn Chiến

- 2 cán bộ dược sĩ CKI, 2 dược sĩ đại học, 13 dược sĩ trung học, tỷ lệ đảng viên trong khoa chiếm hơn 43%.

2- Chức năng nhiệm vụ:

Ngày đầu khi Bệnh viện được thành lập khoa Dược chỉ là một ph.ng phát thuốc của khoa Dược -Xét nghiệm, sau này khi bệnh viện phát triển đ. tách thành khoa Dược và khoa Xét nghiệm. Cùng với sự phát triển của các khoa ph.ng trong toàn Bệnh viện, ở mọi giai đoạn phát triển, Khoa luôn đẩy mạnh việc nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sang kiến cải tiến trong quản lí, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác. Hiện nay Khoa đã xây dựng được một hệ thống các qui chế và các quy tr.nh làm việc khá hoàn chỉnh và khoa học về công tác dược trong bệnh viện. Tổ chức khoa đã được kiện toàn, gồm các bộ phận: Nghiệp vụ dược; Dược lâm sàng, thông tin thuốc; Thống kê dược; Kho và cấp phát; Quản lý  hoạt động chuyên môn của Nhà thuốc bệnh viện. Biên chế Khoa có 16 cán bộ, viên chức, trong đó có 2 cán bộ dược sĩ CKI, 1 dược sĩ đại học, 13 dược sĩ trung học, tỷ lệ đảng viên trong khoa chiếm hơn 43%.

3- Nhiệm vụ chung: 

Với chức năng quản l. và tham mưu cho Ban Giám đốc về toàn bộ công tác dược trong Bệnh viện, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp l.. Thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch, cung ứng thuốc, vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (ph.ng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa); Quản l., theo d.i việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu; Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo d.i, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc; Quản lý, theo d.i việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện; Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

Các tin tức liên quan

Các tin mới