Đăng lúc 2020-09-16 17:03:58


Cử nhân: Nguyễn Văn Khang       

TRƯỞNG KHOA

Tập thể cán bộ Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 23 cán bộ

Trong đó

- Trưởng khoa Cử nhân: Nguyễn Văn Khang

- Tổ giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện; Tổ xử l. - tiệt khuẩn y dụng cụ; Tổ tái sinh, chế biến y dụng cụ - vật tư

tiêu hao y tế

2- Chức năng nhiệm vụ:

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn tiền thân từ tổ tiệt trùng hấp sấy, giặt là vệ sinh bệnh viện. Từ năm 1998 Bệnh viện đ. thành lập khoa Chống nhiễm khuẩn theo quyết định số 1895/1997/QĐ- BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, hoạt động của khoa được cụ thể hóa bằng mục tiêu và các giải pháp thực hiện chương tr.nh kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện của Bộ Y tế đề ra.

3- Nhiệm vụ chung: 

Đến 12-2009 Khoa Chống nhiễm khuẩn đổi thành Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo Thông tư 18/2009/TT-BYT. Hoạt động nhiệm vụ quy định chuyên môn kỹ thuật về kiểm soát nhiễm khuẩn, quy định các điều kiện về tổ chức, nhân lực, trang thiết bị và trách nhiệm nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc trong khám chữa bệnh của Bệnh viện. Với 23 biên chế, gồm: Tổ giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện; Tổ xử l. - tiệt khuẩn y dụng cụ; Tổ tái sinh, chế biến y dụng cụ - vật tư tiêu hao y tế.

Các tin tức liên quan

Các tin mới