Đăng lúc 2021-11-08 15:06:03


Kỹ sư: Nguyễn Trọng Hướng
Trưởng Phòng

             Tập thể cán bộ Phòng hành chính quản trị

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 20 cán bộ

-Trong đó

- Trưởng phòng Kỹ sư: Nguyễn Trọng Hướng

2- Chức năng nhiệm vụ:

Phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch trình Ban Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện về cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng; quản lý hệ thống công văn đi và đến theo đúng quy định, bảo đảm trực cấp cứu 24/24 giờ; tham gia vận chuyển cấp cứu bệnh nhân lên tuyến trên. Phòng đã thường xuyên bám sat các kế hoạch của Ban Giám đốc và các khoa, phòng, cung ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu phục vụ công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, những năm gần đây Bệnh viện đã được đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất, khuôn viên xanh, sạch, đẹp. Phòng đã tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh. Với những nỗ lực, cống gắng của tập thể phòng Hành chính quản trị, những năm qua tập thể và nhiểu cá nhân được UBND tỉnh và các cấp, các ngành khen thưởng, nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, lao động giỏi. Tập thể phòng Hành chính quản trị quyết tâm phát huy những thành tích đạt được, tăng cường sự đoàn kết, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

 

 
 

Các tin tức liên quan

Các tin mới