Phòng Quản lý chất lượng
Đăng lúc 2024-03-14 13:01:56


Bác sĩ CKII. Nguyễn Thúy Hằng

Trưởng phòng

 

 

1. Tổ chức nhân sự

- Tổng số: 02 cán bộ

Trong đó:

- Trưởng phòng: Bác sĩ CKII. Nguyễn Thúy Hằng

- 01 bác sĩ chuyên khoa II, 01 bác sĩ đa khoa

2. Chức năng

Phòng Quản lý chất lượng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác lập kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát công tác Quản lý chất lượng của bệnh viện.

3. Nhiệm vụ

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập từ tháng 8/2020, thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt.

- Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng.

- Phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến sự hài lòng người bệnh.

- Tổ chức đánh giá, thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan đến đánh giá, đo lường chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành. Báo cáo và đề xuất các biện pháp cải tiến, khắc phục.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

 

Các tin tức liên quan

Các tin mới